Tag Archive: บริการ

5 สิ่งที่จำเป็นสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

เว็บไซต์ถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากสำหรับทุกองค์กร เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยส่งผลให้รูปแบบของความสัมพันธ์ของคนเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคนในสังคมต้องการซื้อสนใจสินค้าหรือบริการ ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเลือกซื้อถึงบริษัท หรือสถานที่ขายโดยตรง เว็บไซต์กลายมาเป็นช่องทางที่มีความสำคัญอย่างมาก ที่ทำให้ผู้สนใจสินค้าหรือบริการรู้จักผู้ขายสินค้า หรือให้บริการได้ดีที่สุด เว็บไซต์ที่ดี ที่มีความน่าเชื่อถือจะทำให้ผู้ที่ซื้อสนใจ และรู้สึกอยากซื้อสินค้า หรือบริการ ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์จึงกลายมาเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสนใจ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับองค์กร สินค้า หรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายด้วย                 การออกแบบเว็บไซต์ต้องมีความน่าสนใจ และแสดงถึงจุดเด่นต่าง ๆ ขององค์กร รวมไปถึงสินค้า หรือบริการอย่างชัดเจน การออกแบบควรมีลักษณะดังนี้ มีข้อมูลที่ครบถ้วน และชัดเจน ตั้งแต่ข้อมูลของสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้าใจถึงลักษณะของสินค้า หรือบริการได้ง่าย ว่าสินค้ามีจุดเด่นอะไร ใช้งานอย่างไร หรือประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ซื้อจะได้รับเมื่อซื้อสินค้า หรือบริการ นอกจากนี้ยังต้องให้ข้อมูลของผู้ขายอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ซื้อติดต่อได้ง่าย โดยถ้ามีข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนพาณิชย์ ก็ควรใส่ข้อมูลให้เห็นชัดเจน ไม่ควรมุ่นเน้นขายสินค้า หรือบริการมากจนเกินไป เพราะเหมือนเป็นการบีบบังคับ หรือยัดเยียดให้ผู้เข้ามาดูซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นสาเหตุให้ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์รู้สึกเบื่อ และไม่อยากเข้ามาชมเว็บไซต์อีก การออกแบบเว็บไซต์ควรเน้นที่การให้ข้อมูล เพิ่มเติม เช่น เกร็ดความรู้เพิ่มเติม หรือบทความที่เกี่ยวกับสินค้า และบริการ เป็นต้น เพื่อทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกสนใจ เห็นความจำเป็น และอยากซื้อสินค้า หรือบริการเพิ่มมากขึ้น ควรอัพเดตเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และทันสมัยตลอดเวลา โดยใช้ตัวอักษร… Read more >