Tag Archive: การเก็บข้อมูล

การทำ Persona กับการออกแบบเว็บไซต์ ปัจจัยแห่งการออกแบบที่โดนใจลูกค้ามากที่สุด

                HMTL CSS เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่จะแสดงให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเห็น เป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้สร้างรูปแบบลักษณะของเว็บไซต์ หรือที่เราเรียกกันว่า Interface เป็นขึ้นตอนหลังจากที่ได้ final draft ของเว็บไซต์ที่ต้องการจะสร้างมาแล้ว จึงเริ่มที่จะ Coding โดยใช้ภาษาเหล่านี้ แต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องทำการออกแบบหน้าตาให้พอใจเสียก่อน ไม่ควรที่จะทำไปและแก้ไป เนื่องจากอาจจะเกิดความยุ่งยากในการแก้ไขมากกว่าแก้ไขในช่วงของการออกแบบ ซึ่งใน Phase ของการออกแบบนั้น หลายคนจะให้ความสนใจกับลักษณะเว็บไซต์ และความสวยงามต่าง ๆ นั่นไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่เราต้องอย่าลืมว่าเราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้คนใช้งาน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้ เราต้องทำตามความชอบและความเหมาะสมของผู้ใช้งาน ซึ่งบางคนอาจจะใช้หลักการแนวคิดที่ว่า คิดให้เหมือนเราเป็นผู้ใช้งานเอง และทำการออกแบบในมุมมองนั้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่สุดท้ายแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง ทางที่ดีกว่าคือการศึกษาและเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน และนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบให้ออกมาตรงกับที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุด กระบวนการทำ Persona เพื่อให้เว็บไซต์โดนใจกับเว็บไซต์ได้มากที่สุด                 กระบวนการเล็ก ๆ แต่ส่งผลมากพอสมควรสำหรับการทำงานประเภทเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันให้คนใช้งานที่เรียกว่า Persona นี้ หมายถึงการตัวข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งานที่เราไปเก็บมาจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อจะนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบให้โดนใจผู้ใช้งาน โดยการสัมภาษณ์และพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ให้เรารู้จักและเข้าใจสิ่งที่เขาคาดหวัง และต้องการที่จะเห็น ซึ่งขั้นตอนมีดังนี้ หากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานและกำหนดจำนวนที่แน่นอน ทางที่ดีไม่ควรจะเป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ตัว เพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องความเกรงใจ หรือความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลาง ติดต่อกับผู้ใช้งานที่เลือกมา และอธิบายจุดประสงค์ของการทำแบบสอบถาม Persona ของเรา… Read more >