Tag Archive: การพัฒนา

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบเว็บไซต์

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์ คือ เมื่อเขียนเว็บไซต์ออกมาแล้วไม่ได้รับความนิยม นั่นคือ ไม่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทำให้การสร้างเว็บไซต์กลายเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองงบประมาณสำหรับหลาย ๆ องค์กรอย่างมาก ส่งผลให้หลาย ๆ องค์กรไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งการไม่พัฒนานี้ก็จะยิ่งทำให้เว็บไซต์ไม่มีคนเข้าชมเพิ่มมากขึ้นไปอีก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เว็บไซต์ได้รับความนิยม ก็คือ องค์กรที่สร้างเว็บไซต์ต้องสามารถกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะจะทำให้สามารถใช้เว็บไซต์ในการโปรโมทหน่วยงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป้าหมายที่ต้องกำหนดมีดังต่อไปนี้ กำหนดกลุ่มผู้เข้าถึงเว็บไซต์ให้ชัดเจน ต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึง แต่ต้องสร้างเว็บไซต์ให้ผู้สนใจเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยต้องสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่ เพศ อายุ ความสนใจ และทัศนคติ เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แล้วออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ เช่น ถ้าต้องการสร้างเว็บไซต์สำหรับกลุ่มนักเรียน ก็ควรทำเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่าย มีรูปแบบ และเนื้อหาที่เหมาะกับคนในกลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะ เน้นความสดใส ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนให้ได้ หรือถ้าทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มแม่บ้าน ก็ควรเขียนเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ และสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มแม่บ้าน หรือ ถ้าทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มวิศวกร ก็ควรเน้นเว็บไซต์ให้ดูสบายตา น่าอ่าน ไม่ควรใช้เทคนิคเฉพาะในการเข้าเว็บไซต์จนทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ยากจนเกินไป เพราะกลุ่มวิศวกรทุกคนไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ระบุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ให้มีความชัดเจนว่าสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่ออะไร และจะใช้ประโยชน์อะไรจากเว็บไซต์ ก็จะทำให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น เช่น สร้างเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรก็ควรทำเว็บไซต์ให้สามารถลิงก์เข้าไปอ่านข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว หรือ สร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าหรือบริการ ก็ควรทำเว็บไซต์ให้น่าสนใจอาจจะใส่รูปภาพ… Read more >