เว็บ 4.0 เว็บไซต์ยุคดิจิตอล เพื่อประโยชน์สำหรับคนยุคใหม่

การเขียนเว็บไซต์ได้พัฒนามาถึงยุคที่เรียกว่าเว็บ 4.0 พัฒนาการของเว็บไซต์เริ่มตั้งแต่ยุคเว็บ 1.0 เป็นยุคเริ่มต้นสำหรับเว็บไซต์ เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของอินเทอร์เน็ต ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร เน้นการสื่อสารทางเดียว นั่นคือ ผู้สร้างเว็บไซต์สร้างข้อมูลเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาอ่าน ระยะต่อมาเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 เป็นยุคที่เริ่มใช้เครือข่ายในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นยุคที่เว็บไซต์ได้รับความนิยมอย่างมาก มีการสื่อสารสองทาง เพราะผู้สร้างเว็บไซต์และผู้สนใจสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในทันที ทุกที่ทุกเวลา เมื่อเข้าสู่ยุค เว็บ 3.0 สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างแพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone เว็บไซต์ในยุคนี้เน้นการจัดระบบของข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึง และการติดต่อระหว่างผู้สร้างเว็บไซต์กับผู้สนใจสามารถทำได้แบบรวดเร็วฉับไว ทุกที่ และทุกเวลา

                ในปัจจุบันเข้าสู่ยุคเว็บ 4.0 เป็นเว็บไซต์ที่ฉลาดกว่าเว็บรูปแบบเดิม ๆ อย่างมาก เพราะมีการนำ AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์ เทคโนโลยี AI นี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ จึงมีความฉลาดมาก เว็บไซต์ในยุคนี้ สามารถเข้าใจเนื้อหา รูปภาพ และวีดีโอต่าง ๆ ได้เอง และยังสามารถจดจำได้ว่า อะไรคือสิ่งที่มีการใช้บ่อยที่สุด เช่น จำคำค้นหาต่าง ๆ ได้ สามารถแสดงรูปที่เคยค้นหาได้ และยังสามารถแสดงวีดีโอที่ใกล้เคียงกับที่ค้นหาได้ เป็นต้น ดังนั้นเว็บ 4.0 นี้สามารถเลือกที่จะตัดสินใจทำงานภายในเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ หรือการแสดงข้อมูลต่าง ๆ โดยเลือกสิ่งที่มีการประมวลผลแล้วว่ามีประโยชน์ในการทำงานมากที่สุด ทั้งในเรื่องของความรวดเร็ว และการใช้งานเว็บไซต์ เทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในการสร้างประโยชน์ด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ใช้สำหรับการสร้างชุมชนในการขายสินค้าขึ้นมา ทำให้ผู้ขาย และผู้ซื้อมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์สามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีการเปรียบเทียบสินค้าในทุก ๆ ด้านให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้สามารถทำการซื้อขายได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
  2. ใช้สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ทำให้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้คนเกิดความสัมพันธ์กันได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น ลดข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ เวลา รวมถึงภาษาลง
  3. เว็บไซต์มีการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลรวดเร็วขึ้น ด้วยเทคโนโลยี AI ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานของมนุษย์ลง แต่สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ แล้วยังช่วยประมวลผลสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเว็บแบบเดิม
  4. ใช้สำหรับการสร้างแบบจำลอง เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถทดลองกระทำเพื่อตอบสนองต่อแบบจำลองต่าง ๆ ได้เหมือนเป็นการฝึกวางแผนตามสถานการณ์ที่เว็บไซต์ได้สร้างขึ้น เหมาะสำหรับเว็บไซต์การศึกษา หรือเว็บไซต์เกมส์ หรือ กีฬา

เว็บ 4.0 ถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ในปัจจุบันอย่างมาก ดังนั้นควรนำเว็บรูปแบบนี้มาใช้งานมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับองค์กรสูงสุด และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนในองค์กรลดลงด้วย