Tag Archive: เป้าหมาย

3 สิ่งที่สำคัญของการสร้างเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

เว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ เพราะเว็บไซต์เปรียบได้กับพื้นที่ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน และพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ โดยมักจะดึงให้บุคคลที่มีความสนใจร่วมกันให้เชื่อมโยงกันได้แบบไร้ขีดจำกัด ปัญหาที่สำคัญที่สุดของเว็บไซต์ก็คือเมื่อสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาสำหรับใช้งานแล้ว ไม่มีคนเข้ามาสนใจ และเข้ามาดูเว็บไซต์ อันเป็นสาเหตุให้เว็บไซต์ต้องปิดตัวไปอย่างถาวร ถือเป็นการสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ และเวลาที่เสียไปจากการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา ธุรกิจที่ไม่มีเว็บไซต์ในปัจจุบันถือเป็นธุรกิจที่เสียเปรียบอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้น และที่ขาดไม่ได้คือต้องพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ และดึงดูดให้คนทั่วไปสนใจ และเข้ามาดูเว็บไซต์ของตนเอง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สำหรับการทำธุรกิจต่อไป สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นมีดังต่อไปนี้ การวางเป้าหมายที่ชัดเจน เว็บไซต์ที่จะน่าสนใจได้นั้นต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่า สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นสำคัญ เช่น เว็บไซต์สำหรับขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภค เป็นต้น เมื่อตั้งเป้าหมายได้แล้วก็จะทำให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ โดยผู้สร้างเว็บไซต์ต้องวาง Content ภายในเว็บไซต์ให้สอดคล้อง และไม่บิดเบือนไปจากเป้าหมาย เพื่อให้การสร้างเว็บไซต์ออกมากระชับ และชัดเจน ที่สำคัญที่สุดผู้เข้าชมเว็บไซต์จะได้ไม่รู้สึกสับสน และเบื่อที่จะเข้ามาชมเว็บไซต์ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องรวดเร็ว หรือเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง (Two Way Communication) เมื่อมีผู้สนใจ หรือสงสัยอยากสอบถามข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ต้องมีผู้ดูแลที่ทำการตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามารถตอบคำถาม และข้อสงสัยได้รวดเร็วก็จะทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือควรเปิดพื้นที่ให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้แสดงทัศนคติ และความคิดเห็นของตนเองภายในเว็บไซต์ด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดความรู้สึกว่าได้รับความสนใจ… Read more >

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบเว็บไซต์

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างเว็บไซต์ คือ เมื่อเขียนเว็บไซต์ออกมาแล้วไม่ได้รับความนิยม นั่นคือ ไม่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทำให้การสร้างเว็บไซต์กลายเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองงบประมาณสำหรับหลาย ๆ องค์กรอย่างมาก ส่งผลให้หลาย ๆ องค์กรไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งการไม่พัฒนานี้ก็จะยิ่งทำให้เว็บไซต์ไม่มีคนเข้าชมเพิ่มมากขึ้นไปอีก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เว็บไซต์ได้รับความนิยม ก็คือ องค์กรที่สร้างเว็บไซต์ต้องสามารถกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพราะจะทำให้สามารถใช้เว็บไซต์ในการโปรโมทหน่วยงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป้าหมายที่ต้องกำหนดมีดังต่อไปนี้ กำหนดกลุ่มผู้เข้าถึงเว็บไซต์ให้ชัดเจน ต้องระลึกไว้เสมอว่าไม่จำเป็นต้องสร้างเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึง แต่ต้องสร้างเว็บไซต์ให้ผู้สนใจเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยต้องสำรวจกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่ เพศ อายุ ความสนใจ และทัศนคติ เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แล้วออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ เช่น ถ้าต้องการสร้างเว็บไซต์สำหรับกลุ่มนักเรียน ก็ควรทำเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่าย มีรูปแบบ และเนื้อหาที่เหมาะกับคนในกลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะ เน้นความสดใส ใช้ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนให้ได้ หรือถ้าทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มแม่บ้าน ก็ควรเขียนเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ง่าย ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ และสะดุดตาเพื่อดึงดูดกลุ่มแม่บ้าน หรือ ถ้าทำเว็บไซต์สำหรับกลุ่มวิศวกร ก็ควรเน้นเว็บไซต์ให้ดูสบายตา น่าอ่าน ไม่ควรใช้เทคนิคเฉพาะในการเข้าเว็บไซต์จนทำให้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ยากจนเกินไป เพราะกลุ่มวิศวกรทุกคนไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ระบุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ให้มีความชัดเจนว่าสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่ออะไร และจะใช้ประโยชน์อะไรจากเว็บไซต์ ก็จะทำให้สามารถสร้างเว็บไซต์ได้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น เช่น สร้างเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรก็ควรทำเว็บไซต์ให้สามารถลิงก์เข้าไปอ่านข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว หรือ สร้างเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าหรือบริการ ก็ควรทำเว็บไซต์ให้น่าสนใจอาจจะใส่รูปภาพ… Read more >