Latest Posts

การสร้างเว็บและออกแบบเว็บไซต์

ในยุคธุรกิจการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า รวมถึงผู้รับบริการต้องใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ส่งข้อมูลเป็นจำนวนมากไปยังผู้รับเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น เว็บไซต์จึงเป็นหนึ่งช่องทางที่ดีที่ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว